Kredyty

Współpracujemy z Bankami i pośrednikami kredytowymi, którzy oferują najkorzystniejsze kredyty na zakup oraz remont nieruchomości. Na tej stronie udostępniamy słownik terminów kredytowych.

ANEKS
zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks jest podpisywany w sytuacji, gdy kredytobiorca dokonuje przewalutowania, wcześniejszej spłaty itp.

BIK
Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie prowadzi bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów banków. Baza jest wykorzystywana przez banki każdorazowo w procesie analizy kredytowej.

CESJA
umowa przenosząca na rzecz banku uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia

DEKLARACJA WEKSLOWA
deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

HIPOTEKA
ograniczenie prawa właściciela do dysponowania nieruchomością będące formą zabezpieczenia kredytu bankowego. Kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości, bank jednak poprzez hipotekę zastrzega sobie prawo do ewentualnego zbycia nieruchomości w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec kredytobiorcy.

HIPOTEKA KAUCYJNA
hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej (odsetki i inne koszty) wpisana do księgi wieczystej

HIPOTEKA ZWYKŁA
hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości (kapitał) wpisana do księgi wieczystej

KARENCJA
okres od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu do określonego w umowie kredytu terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej kredytu

KREDYT DENOMINOWANY
kredyt udzielony w walucie wymienialnej z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia banku i kredytobiorcy ustalana jest w walucie polskiej według wartości waluty kredytu właściwej na dzień uruchomienia i spłaty kredytu

KREDYT HIPOTECZNY
kredyt udzielany przez bank, zabezpieczony ustanowieniem hipoteki na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu lub innej hipoteki kredytobiorcy lub osoby trzeciej

KREDYT KONSOLIDACYJNY
kredyt przeznaczony na spłatę wielu kredytów, pożyczek, limitów do rachunków, limitów kart kredytowych pod zabezpieczenie hipoteczne

KSIĘGA WIECZYSTA
rejestr określający stan prawny nieruchomości, zawierający informacje na temat lokalizacji, właścicieli, służebności i hipotek ustanowionych na nieruchomości

MARŻA
stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

OKRES KREDYTOWANIA
określony w umowie kredytowej okres liczony od momentu podpisania umowy z bankiem do momentu spłaty ostatniej raty kredytu

OKRES SPŁATY KREDYTU
okres od momentu dokonania pierwszej płatności do momentu spłaty ostatniej raty kredytu

OKRES WYKORZYSTANIA KREDYTU
okres od wykorzystania pierwszej do wykorzystania ostatniej transzy kredytu, określony w umowie kredytowej na podstawie zapisów dokonanych np. w umowie przedwstępnej z deweloperem

OPROCENTOWANIE STAŁE
oprocentowanie niezmienne w całym okresie kredytowania ustalone w dniu zawarcia umowy kredytowej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą

OPROCENTOWANIE ZMIENNE
oprocentowanie uzależnione od sytuacji na rynku bankowym odnoszone najczęściej do stawek rynku pieniężnego (EURIBOR, LIBOR, WIBOR)

PROMESA KREDYTOWA
pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu przez bank, które może być wymagane przez dewelopera jako potwierdzenie źródła kredytowania

PRZEWALUTOWANIE
zmiana waluty kredytu poprzez przeliczenie wartości dotychczasowej waluty według ceny sprzedaży dewiz za złote ustalonej przez bank w tabeli kursów, a następnie przeliczenie waluty polskiej na walutę wymienialną według ceny kupna dewiz za złote (waluta-waluta) lub zmiana kredytu, denominowanego na kredyt w walucie polskiej, poprzez przeliczenie wartości dotychczasowej waluty wymienialnej na walutę polską według ceny sprzedaży dewiz za złote (waluta – złoty) lub zmiana kredytu w walucie polskiej na kredyt denominowany poprzez przeliczenie wartości dotychczasowej waluty polskiej na walutę wymienialną według ceny kupna dewiz za złote (złoty – waluta)

RATY MALEJĄCE
raty, w których rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa maleje wraz ze spłatą kapitału. W przypadku rat malejących w początkowym okresie raty są wyższe i maleją z każdym miesiącem spłaty. W systemie rat malejących szybciej spłaca się kapitał i suma wszystkich odsetek dla banku w całym okresie spłaty będzie niższa w porównywaniu z systemem rat stałych.

RATY STAŁE (ANNUITETOWE)
raty, w których suma kapitałowa i odsetkowa są stałe, co oznacza, że kredytobiorca w całym okresie kredytowania płaci te samą miesięczną kwotę. Przy tym rodzaju rat spłata kapitału następuje wolniej niż przy ratach malejących, co sprawia, ze całkowita suma odsetek płaconych przez kredytobiorcę jest wyższa.

RYZYKO KURSOWE
ryzyko występujące przy kredytach walutowych ponoszone przez kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt

TRANSZA KREDYTU
część kwoty kredytu wypłacana na rzecz dewelopera zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy i harmonogramem płatności określonym w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO
ubezpieczenie na czas do spłacenia ustalonej wartości nieruchomości będące dla banku formą zabezpieczenia przed ewentualnym niespłaceniem kredytu

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE
ubezpieczenie na czas ustanowienia hipoteki na nieruchomości będące dla banku formą zabezpieczenia przed ewentualnym niespłaceniem kredytu przed ustanowieniem hipoteki na rzecz banku kredytującego

UMOWA KREDYTOWA
umowa zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą po zbadaniu zdolności kredytowej będąca potwierdzeniem przyznania kredytu

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
umowa na mocy, której kupujący i deweloper (dot. rynek pierwotnego) lub sprzedający (dot. rynku wtórnego) zobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości. Umowa czy to w formie cywilnej czy notarialnej jest niezbędna dla banku w procesie analizy kredytowej.

WEKSEL WŁASNY IN BLANCO
jedno z zabezpieczeń kredytu. Zwiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę; wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami.

WKŁAD WŁASNY
środki własne kredytobiorcy przeznaczone na zakup nieruchomości, zwiększające bezpieczeństwo banku przy udzielaniu kredytu

WNIOSEK KREDYTOWY
formularz wyrażający chęć zaciągnięcia kredytu przez potencjalnego kredytobiorcę, będący jednocześnie podstawą do rozpoczęcia procedury analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA
zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w banku na warunkach określonych w umowie kredytowej