Notariusze i opłaty

Za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.  Lista Notariuszy oraz informacje o wysokości opłat i taksy notarialnej, podatkach oraz opłatach sądowych.

 • Barbara Gawin ul. Chełmińska 11 tel. 56 674 58 94
 • Krystian Buszman ul. Pl. Rapackiego 2 tel. 056 653 93 13
 • Ewa Wesołowska ul. Rynek Nowomiejski 25/1 tel. 504 270 255
 • Agnieszka Eska-Królikowska ul. Wielkie Garbary 21/2 tel. 056 622 83 01
 • Beata Gabryszewska ul. Rynek Nowomiejski 26 tel. 056 621 07 77
 • Tomasz Olszewski ul. Małe Garbary 5 tel. 056 652 79 51
 • Iwona Liberadzka ul. Szczytna 12 tel. 056 621 08 76
 • Joanna Szmanda-Czerkawska ul. Fosa Staromiejska 6/2 tel. 056 621 01 86
 • Mirosława Szyczewska ul. Rynek Staromiejski 9 tel. 056 621 05 02
 • Danuta Wróbel ul. Szczytna 2 tel. 056 621 02 85
 • Agata Wrzecionkowska ul. Zeglarska 18 tel. 056 652 20 50
 • Łukasz Chwiałkowski ul. Łazienna 32 tel. 056 621 08 64

Za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.  Lista Notariuszy oraz informacje o wysokości opłat i taksy notarialnej, podatkach oraz opłatach sądowych.

 • Barbara Gawin ul. Chełmińska 11 tel. 56 674 58 94
 • Krystian Buszman ul. Pl. Rapackiego 2 tel. 056 653 93 13
 • Ewa Wesołowska ul. Rynek Nowomiejski 25/1 tel. 504 270 255
 • Agnieszka Eska-Królikowska ul. Wielkie Garbary 21/2 tel. 056 622 83 01
 • Beata Gabryszewska ul. Rynek Nowomiejski 26 tel. 056 621 07 77
 • Tomasz Olszewski ul. Małe Garbary 5 tel. 056 652 79 51
 • Iwona Liberadzka ul. Szczytna 12 tel. 056 621 08 76
 • Joanna Szmanda-Czerkawska ul. Fosa Staromiejska 6/2 tel. 056 621 01 86
 • Mirosława Szyczewska ul. Rynek Staromiejski 9 tel. 056 621 05 02
 • Danuta Wróbel ul. Szczytna 2 tel. 056 621 02 85
 • Agata Wrzecionkowska ul. Zeglarska 18 tel. 056 652 20 50
 • Łukasz Chwiałkowski ul. Łazienna 32 tel. 056 621 08 64

Wynagrodzenie Notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.


Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3.000 zł - 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.


Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł;
 2. umowę majątkową małżeńską - 400 zł;
 3. testament - 50 zł;
 4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
 5. odwołanie testamentu - 30 zł;
 6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;
 7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;
 8. pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
 9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.


Maksymalna stawka wynosi:

 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
 • za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1.000 zł.

Podatki

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Zgodnie z właściwymi przepisami jest to podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą:

 1. od umowy sprzedaży:
  • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,
  • innych praw majątkowych 1 %;
 2. od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
  • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,
  • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1 %;
 3. od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - zasadniczo 1 %,
 4. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %,
 5. od ustanowienia hipoteki:
 6. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %,
 7. na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł;
 8. od umowy spółki 0,5 %.

Podatek od darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 1. do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III - innych nabywców.


Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:
Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi ponad do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 10.278 3 % 10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł 20.556 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 10.278 7 % 10.278 20.556 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł 20.556 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 10.278 12 % 10.278 20.556 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł 20.556 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

Opłaty sądowe

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz pobrać opłatę sądową. Notariusz zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Zasady i tryb pobierania oraz wysokość opłat sądowych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.). Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 3. praw osobistych i roszczeń;
 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. założenie księgi wieczystej;
 2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
 4. sprostowanie działu I-O;
 5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 6. dokonanie innych wpisów.


Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.