Łącza prowadzą do wszystkich wersji ustaw. Data podana przy tytule jest datą powstania danej ustawy.

 

kolko   Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
z dnia 24 marca 1920, Dz.U. z 1920 roku, Nr 31, poz. 178;
     
kolko   Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 
z dnia 26 marca 1982, Dz.U. z 1982 roku, Nr 11, poz. 80;
     
kolko   Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 
z dnia 6 lipca 1982, Dz.U. z 1982 roku, Nr 19, poz. 147;
     
kolko   Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
z dnia 19 października 1991, Dz.U. z 1991 roku, Nr 107, poz. 464;
     
kolko   Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej
z dnia 10 czerwca 1994, Dz.U. z
     
kolko   Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997, Dz.U. z 1997 roku, Nr 115, poz. 741;
     
kolko   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 
stan prawny na dzień 25 marca 2008 roku;
     
kolko   Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
stan prawny na dzień 25 marca 2008 roku;
     
kolko   Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 
stan prawny na dzień 25 marca 2008 roku;
     
kolko   Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych 
z dnia 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku, Nr 50, poz. 424;
     
kolko   Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku, Nr 4, poz. 27;
     
kolko   Ustawa o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997; opublikowano w Dz.U. z 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 883;
     
kolko   Ustawa o własności lokali 
z dnia 24 czerwca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 85, poz. 388;
     
kolko   Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 
z dnia 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku, Nr 71, poz. 734;
     
kolko   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717;
     
kolko   Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
z dnia 26 października 1995, Dz.U. z 1995 roku, Nr 133, poz. 654;
     
kolko   Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
z dnia 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku, Nr 175, poz. 1459;
     
kolko   Ustawa Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414;
     
kolko   Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
z dnia 25 lutego 1964, Dz.U. z 1964 roku, Nr 9, poz. 59;
     
kolko   Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 
z dnia 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku, Nr 169, poz. 1419;
     
kolko   Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
z dnia 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku, Nr 122, poz. 1319;
     
kolko   Ustawa o podatku od spadków i darowizn 
z dnia 28 lipca 1983, Dz.U. z 1983 roku, Nr 45, poz. 207;
     
kolko   Kodeks postępowania administracyjnego 
z dnia 14 czerwca 1960, Dz.U. z 1960 roku, Nr 30, poz. 168;
     
kolko   Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze 
z dnia 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku, Nr 60, poz. 535;
     
kolko   Ustawa o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 121, poz. 591;